XMAS_NAILART_COMPETITION

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ διαγωνισμού « XMAS NAIL ART COMPETITION»

1) Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η «Semilac Academy Volos» (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει Διαγωνισμό στις εξής σελίδες κοινωνικής δικτύωσης: https://www.facebook.com/Semilac-Academy-Volos-820288568323090/ και Ιnstagram: #semilac_academy_volosag

2) Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 13 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται α. οι εργαζόμενοι των Semilac Academy Volos Semilac Academy, Avant Garde και Semilac Hellas, και β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

3) Διάρκεια του Διαγωνισμού. H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από την 22/11, έως και 15/12.

4) Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος, που είναι εγγεγραμμένος χρήστης του FACEBOOK και INSTAGRAM, για να συμμετέχει στο Διαγωνισμό (εφεξής ο «Συμμετέχων») θα πρέπει, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού να επισκεφτεί στον ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ https://www.facebook.com/Semilac-Academy-Volos-820288568323090/ και Ιnstagram: #semilac_academy_volosag στο post του συγκεκριμένου διαγωνισμού, και να κάνει COMMENT στο post ανεβάζοντας μια φωτογραφία που παρουσιάζει ένα χριστουγεννιάτικο nail art και να γράψει ποια προϊόντα χρησιμοποίησε για το συγκεκριμένο σχέδιο.

Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται στις 15/12. Ο νικητής θα επιλεχθεί βάσει της απόφασης της Κριτικής Επιτροπής.

Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Διαγωνισμό (εφεξής «Συμμετέχων) θα πρέπει να αποδεχτεί τους όρους συμμετοχής και να δηλώσει συμμετοχή μέσω του post, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού.

5) Κερδίζει το άτομο που θα επιλεχτεί από την Κριτική Επιτροπή.

Δώρα:

1 δωρεάν τρίωρο σεμινάριο ονυχοπλαστικής της επιλογής του νικητή (μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2020)

& 1 πακέτο προϊόντων νυχιών Semilac αξίας 50€

O διοργανωτής επιφυλάσσεται και έχει δικαίωμα αλλαγής της ημέρας ή τοποθεσίας του Δώρου με έγκυρη ενημέρωση (3 ημέρες πριν) του νικητή.

6) Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού και επικοινωνίας μαζί του.

Ο νικητής του ανωτέρω δώρου του διαγωνισμού θα αναδειχθεί βάσει της απόφασης της Κριτικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 στα γραφεία του Διοργανωτή και το όνομά του θα ανακοινωθεί στις σελίδες μας στο Facebook & Instagram.

7) Σε περίπτωση που ο νικητής δεν ανταποκριθεί εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης και των αποτελεσμάτων στο Facebook/Instagram, τη θέση του νικητή θα την καταλαμβάνει ο πρώτος κατά την απόφαση της Κριτικής Επιτροπής.

Ομοίως, στην περίπτωση που και ο πρώτος επιλαχών δεν ανταποκριθεί εντός δέκα (10) ημερών, τη θέση του πρώτου επιλαχόντα θα την καταλαμβάνει ο δεύτερος.

Kατά την απόφαση της Κριτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που και ο δεύτερος επιλαχών δεν ανταποκριθεί εντός δέκα (10) ημερών, το δώρο ακυρώνεται.

Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια δεν καταφέρει να εντοπίσει τον νικητή μέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος (10 ημερών) από την ημερομηνία επικοινωνίας μαζί του, ή ο νικητής δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να παραλάβει το Δώρο του ή σε περίπτωση που συντρέχει ένας εκ των κατωτέρω υπό (α) – (γ) λόγων του παρόντος όρου τη θέση του νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών για τη συγκεκριμένη απόφαση της Κριτικής Επιτροπής και θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω στον παρόντα όρο.

Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας.

Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτήν.

Η Διοργανώτρια, σε περίπτωση που στο πρόσωπο του νικητή συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων.

8) Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι δε θα επεξεργασθεί τα προσωπικά δεδομένα του νικητή του Διαγωνισμού, και δεν θα δώσει αυτά τα δεδομένα σε τρίτους. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης, τροποποίησης και

αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνείτε στο 24210 22331 καθημερινά 9 π.μ. – 14 μ.μ. και ηλεκτρονικά εδώ: [email protected]

9) Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν ακυρώνονται και δεν αλλάζουν. Δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

10) Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, να αναβάλει, να ματαιώσει ή/και να επαναλάβει οποτεδήποτε τον Διαγωνισμό, καθώς επίσης και να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών, για οποιονδήποτε λόγο και κατά την απόλυτη κρίση του.

11) Κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι την παράδοσή των Δώρων, η Διοργανώτρια δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Ο τελικός αποδέκτης του Δώρου δεν δικαιούται να εγείρει καμία αξίωση κατά της Διοργανώτριας λόγω της χρήσης των Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.

12) Μετά την λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

13) Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

14) Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων – χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook, του Instagram  και του Διαδικτυακού Τόπου και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook, Instagram  και στο Διαδικτυακό Τόπο με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού.

15) Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων των social media). Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το παρόν Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

16) Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.

17) Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί σαφή και ρητή εκ μέρους του Συμμετέχοντα συναίνεση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Διαγωνισμό.

Τα προσωπικά στοιχεία του νικητή δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους. Τα προσωπικά στοιχεία του νικητή θα τηρούνται μέχρι την παράδοση των Δώρων κατά τα ανωτέρω. Μετά δε την παράδοση των Δώρων, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

19) Δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου, περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας.

20) Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.

21)Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα εδώ: [email protected]

22) Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook & Instagram, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Facebook & Instagram δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.